Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (64/2011-UPB2) je dne 28. avgusta 2014 zasedal zbor Društva uroloških bolnikov Slovenije in sprejel naslednji

 

STATUT

                                                                                                                                                     I.         SPLOŠNE DOLOČBE

1.   člen

Društvo uroloških bolnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje uroloških bolnikov, njihovih svojcev, zdravstvenih strokovnjakov in vseh, ki so zainteresirani za reševanje težav na področju bolezni sečil ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.

2.   člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Ime društva je: Društvo uroloških bolnikov Slovenije. Kraj poslovanja društva je Vnanje Gorice, naslov pa Požarnice 55, 1351 Brezovica.

3.   člen

Društvo ima svojo štampiljko. Štampiljka je okrogle oblike, velikosti 3 cm z napisom imena društva.

4.   člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na širšem področju zdravstva in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

5.   člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Svoje člane obvešča društvo:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • preko društvenega glasila,
 • preko sredstev javnega obveščanja ter Interneta oz. elektronske pošte.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

 

                                                                                                                                           II.         NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

6.   člen

Namen društva je prispevati k uspešnemu zdravljenju in celostni rehabilitaciji uroloških bolnikov, nenehno skrbeti za izboljšanje pogojev zdravljenja, v zvezi s tem razvijati prostovoljno delo in samopomoč, širiti znanje o boleznih sečil in ozaveščati bolnike o njihovih pravicah.

Društvo ima naslednje cilje:

 • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno, znanstveno raziskovalno ali kako drugače ukvarjajo z boleznimi sečil,
 • si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva,
 • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
 • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva,
 • izvaja javne prireditve in druge akcije v okviru svoje dejavnosti,
 • omogoča bolnikom vključitev v institucije, kjer je možna pridobitev drugega mnenja.

7.   člen

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov in s tem namenom izvaja predavanja, tečaje, posvetovanja in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja,
 • organizira javna predavanja s področja delovanja društva in tako stimulira zanimanje javnosti za razmere na področju zdravljenja uroloških bolezni,
 • sodeluje pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov,
 • zalaga in izdaja strokovno znanstveno literaturo s področja dejavnosti društva,
 • vzpodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih strokovnjakov pri posameznih projektih društva,
 • vzpodbuja intenzivnost raziskovalne dejavnosti svojih članov.

                                                                                                                                                              III.         ČLANSTVO

8.   člen

Član društva lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije ali pravna oseba,

ki je pripravljen / pripravljena delovati v skladu z določili tega Statuta. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačal članarino.

Pravna oseba, ki želi sodelovati v delu društva, pooblasti za ta namen eno osebo, ki ima enake pravice kot ostali člani društva.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki

nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od

sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom

v društvo podati pisno soglasje. Mladoletni član in član, ki nima poslovne sposobnosti, ima vse pravice polnoletnih članov, razen volilne pravice. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Društvo ima redne in častne člane.

9.   člen

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na druge člane društva in na širšo javnost

 

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo pri uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi zbor članov društva,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanja na mlajše člane društva,
 • da varujejo ugled društva.

10.         člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Upravni odbor črta člana, ki kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi sklepa disciplinska komisija na podlagi določil disciplinskega pravilnika.

11.         člen

Društvo ima tudi častne člane.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju zdravljenja uroloških bolezni. Naziv častnega člana podeljuje zbor članov na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva, nima pravice odločanja.

                                                                                                                                                    IV.         ORGANI DRUŠTVA

12.         člen

 • zbor članov,
 • upravni odbor,
 • strokovni svet,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija,
 • predsednik društva,
 • tajnik društva,
 • blagajnik društva.

13.         člen

ZBOR ČLANOV

Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.

Zbor članov je lahko reden in izreden. Redni zbor članov sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni zbor članov se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

14.         člen

O sklicu zbora članov in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem po elektronski pošti, izjemoma z običajno pošto.

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.

Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.

Zbor članov se lahko skliče in izvede tudi korespondenčno (dopisno). Korespondenčna seja

zbora članov lahko poteka z elektronsko in navadno pošto oz. z uporabo drugih sredstev

telekomunikacijske tehnologije. Za sklic in izvedbo korespondenčne seje zbora članov se

smiselno uporabljajo določbe tega statuta društva, ki določajo sklic in izvedbo zbora članov.

 

15.         člen

Naloge zbora članov:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema ali spreminja statut in druge akte društva,
 • sprejema program dela društva,
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 • voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane UO, NO in strokovnega sveta,
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe UO, NO in disciplinske komisije,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
 • odloča o drugih zahtevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • sklepa o prenehanju društva
 • odloča o naslovu društva.

O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

16.         člen

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov oziroma po programu in sklepih sprejetih na zboru članov.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

Upravni odbor šteje 9 članov. Sestavljajo ga predsednik, tajnik, blagajnik, predsednik strokovnega sveta ter še trije izvoljeni člani.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.

Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta.

17.         člen

Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje zbor članov,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • pripravlja predloge aktov društva,
 • pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • ustanavlja in ukinja komisije društva,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov.

18.         člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva. Predsednik društva o nujnih zadevah lahko skliče telefonsko ali dopisno sejo, o kateri sestavi zapisnik, ki ga upravni odbor potrdi na naslednji redni seji.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovico članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

19.         člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije in projektne skupine. Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

 

20.         člen

STROKOVNI SVET

Strokovni svet pomaga pri delovanju društva, ko gre za strokovne zadeve s področja urologije. Obvešča člane o problematiki pri zdravljenju bolezni sečil in predlaga ukrepe, s katerimi lahko društvo vpliva na izboljšanje kakovosti zdravljenja. Strokovni svet sestavljajo trije zdravniki, specialisti za urologijo, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Strokovni svet izvoli zbor članov za dobo 4 let. Strokovni svet je za svoje delo odgovoren zboru članov.

21.         člen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe z večino prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

22.         člen

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Člane disciplinske komisije imenuje Upravni odbor za dobo 4 let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna Upravnemu odboru.

 

23.         člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • kršitve določb statuta,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

24.         člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov kot drugostopenjski organ.

 

25.         člen

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Predsednik društva vodi delo upravnega odbora. Zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli zbor članov za dobo 4 let.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

 

 

26.         člen

TAJNIK DRUŠTVA

Za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga imenuje zbor članov za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren predsedniku društva.

27.         člen

BLAGAJNIK DRUŠTVA

Za opravljanje finančnega in materialnega poslovanja v skladu z veljavnimi zakoni, ki urejajo finančno in materialno poslovanje, skrbi blagajnik društva. Blagajnika imenuje zbor članov za dobo 4 let. Delo blagajnika je javno, za delo je odgovoren predsedniku društva.

                                                                                                    V.         FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

28.         člen

Viri dohodkov:

 • članarina,
 • darila, volila,
 • dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
 • prispevki sponzorjev,
 • javna sredstva,
 • drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsako delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

29.         člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

30.         člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Društvo ima račun pri pooblaščeni instituciji. Društvo bo vodilo knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo pa bo zagotovilo z letnim popisom in ocenitvijo.

31.         člen

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka ali najame pooblaščeni računovodski servis..

32.         člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov.

33.         člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.

                                                                                                                                             VI.         PRENEHANJE DRUŠTVA

34.         člen

Društvo lahko preneha in se izbriše iz registra društev:

– po sklepu zbora članov

– po samem zakonu.

Sklep o prenehanju društva sprejme zbor članov z večino prisotnih članov.

Sklep o prenehanju mora vsebovati tudi društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje preide na lokalni skupnosti, na območju katere je društvo imelo svoj sedež. Neporabljena sredstva pridobljena iz proračuna se vrnejo proračunu. Premoženja društva ni mogoče prenesti na politično stranko.

 

Ta statut je sprejel ustanovni zbor članov dne 28. avgusta 2014 in velja takoj.