ČLANSTVO

Član društva lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije ali pravna oseba, ki je pripravljen / pripravljena delovati v skladu z določili tega Statuta. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačal članarino.
Pravna oseba, ki želi sodelovati v delu društva, pooblasti za ta namen eno osebo, ki ima enake pravice kot ostali člani društva.
Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Mladoletni član in član, ki nima poslovne sposobnosti, ima vse pravice polnoletnih članov, razen volilne pravice. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Društvo ima redne in častne člane.

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na druge člane društva in na širšo javnost

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo pri uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi zbor članov društva,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanja na mlajše člane društva,
 • da varujejo ugled društva.